Referensförteckning 2015 för Naturvårdsgruppen AB

 

 • 2015 Januari –december

Rådgivning inom Greppa Näringen. Moduler 14A, 14B och 14D. I Västra Götlands, Värmlands, Örebro, Södermanlands, Kalmars och Uppsala Län. Uppdragsgivare: Respektive Länsstyrelse.

 

 • Januari 2015

Utredning av våtmark/fofsordamm som kompensationsåtgärd för Skövde kommun.

 

 • 2015 Februari

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Märene 2:11, Skara kommun.

 

 • 2015 Februari

Principritning för anläggande av fosfordamm på fastigheten Märene 2:11, Skara kommun.

 

 • 2015 Februari

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Tvetalund 4:4 m fl, Skara kommun.

 

 • 2015 Februari - Mars

Totalentreprenad av våtmark på fastigheten Knute 1:2, Falköpings kommun.

 

 • 2015 Mars

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Hångsdala 18:3, Tidaholms kommun.

 

 • 2015 Mars

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Gunnagården 15:3 och Trädgård 1:3, Tidaholms kommun.

 

 • 2015 Maj

Färdigställande av projekt Brosjön, Säffle Kommun. Projektledning, ekonomi, ansökning och ritning.

 

 • 2015 Maj

Expertmedverkan våtmarker för projekt 8-fjordar Uddevalla. Fältvandring.

 

 • 2015 Maj

Fältvandring Expertmedverkan våtmarker och anläggning för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Hornborgasjön.

 

 • 2015 Maj

Informationskväll om åtgärder mot övergödning och åtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet, Larv, Vara kommun.

 

 • 2015 Maj - Juni

Totalentreprenad av våtmark och fosfordamm på fastigheten Märene 2:11, Skara kommun.

 

 • 2015 Juni

Projektledning våtmarker och rådgivning för Falköpings kommun. Samordning av markägare, planering, ritning och projektledning.

 

 • 2015 Juni

Anläggning av faunapassage, Spånnsjön, Skara kommun.

 

 • 2015

Ansökan om tillstånd för anläggande av ca 11 ha stor våtmark på Börstorp 6:3 och Fåleberg 1:3, Mariestads kommun. Ansökan avser tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg med tillhörande utredningar och miljökonsekvensbeskrivning.

 

 • 2015 Augusti

Flertal ansökningar om vattenverksamheter med tillhörande inventeringar/undersökningar.

 

 • 2015 Augusti

Informationskväll/vandring om våtmarker och dess värden.

För Naturskyddsföreningen Skara Kommun.

 

 • 2015 Augusti

Samordning/utredning av dikningsföretag infor våtmarksanläggning. Mariestads kommun.

 

 • 2015 November

Åtgärdsstudie/landskapsanalys för minskat näringsläckage till vattendraget Slöan/Tarmsälven och Ekholmssjön. Uppdragsgivare: Säffle och Grums kommun.

 

 • 2015 December

Principritning för anläggande av våtmark som efterpoleringssteg efter trädgårdskompost. Uppdragsgivare: Renova Miljö AB, Göteborg.

 

 

 


content bottom image
Argonova Reklambyrå